Directory of local groups: Music

 

Ceolas Uibhist


Comunn Piobaireachd Uibhist agus Barraigh


Feis Tir a Mhurain


Feis Tir an Eorna


Feisean na Gaidheal


North Uist Piping Society


St Peter’s Traditional Dance Club


Third Sector Hebrides Uist (An Treas Roinn Innse Gall Uibhist)


Uist and Benbecula Accordion & Fiddle Club


Uist Association of Dancing


Uist Pipe Band Association


Uist U3A


Uist Youth Theatre